Algemene voorwaarden

Art.1 De facturen zijn betaalbaar op de zetel van ons bedrijf te Kortrijk, binnen de maand na de factuurdatum. 

Art.2 Onze facturen worden opgesteld na bestelling. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag, worden ze van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50€. Zij zullen temeer vanaf de vervaldatum van rechtswege een intrest opbrengen van 14% op jaarbasis. 

Art.3 De opgegeven leveringstermijnen worden uitsluitend ter informatie gegeven en zijn niet gewaarborgd. Wij zijn niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen 

Art.4 Klachten betreffende de levering moeten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen, zoniet worden de klachten niet aanvaard. 

Art.5 Een teruggave van goederen wordt nooit aanvaard, behoudens schriftelijke akkoord van onzentwege en voor zover de goederen ons in perfecte staat en in de oorspronkelijke verpakking worden terugbezorgd. 

Art.6 Gelet op onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de verkochte goederen beperkt tot de door de fabrikant toegekende waarborg. 

Art.7 De goederen blijven onze volledige eigendom tot aan de volledige betaling van de prijs, toebehoren en kosten. Bij niet betaling van de volledige prijs en alle toebehoren, behouden wij ons het recht voor de ontbinding van het contract en/of de opschorting van alle lopende bestellingen te eisen. 

Art.8 In geval van annulatie van een bestelling of een gedeelte van een bestelling door de koper, om welke reden dan ook, moet deze laatste een forfaitaire en niet te verlagen vergoeding betalen die gelijk is aan 30% van de totaalprijs, onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te eisen als de schade hoger ligt dan 30%. 

Art.9 De rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit een verrichting waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend geregeld door het Belgisch Recht. Elk geschil, van gelijke aard ook, zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de Rechtbanken te Kortrijk of haar Vredegerecht. 

Bekijk ook onze Disclaimer en Privacy Policy